Ковальчук Альона Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ковальчук Альони Петрівни VІ курсу Педагогічного 
інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».
Загальні відомості.
                                        
Повна назва закладу - Олевський центр розвитку дитини №1 «Зірочка» (скорочено - ЦРД № 1) - 
заклад дошкільної освіти комбінованого типу для дітей раннього та дошкільного віку.
Юридична адреса центру розвитку дитини № 1: 
11002, Житомирська область м. Олевськ вул. Київська 24, тел. 2-16-42. 
Заклад відвідують 198 дітей.
У центрі розвитку дитини функціонують групи:
ясельного віку (для дітей віком від одного до трьох років) – 2 групи; 
групи дошкільного віку (для дітей віком від трьох до шести (семи) років) – 4 групи; 
логопедична група (для дітей з важкими порушеннями мови та для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мови) – 1 група
Режим роботи центру розвитку дитини
Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем 10,5 год.
Завдання 1.
Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу.
1.Що ви думаєте стосовно впровадження ІКТ технологій в освіті?
На мою думку провадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та 
соціального досвіду людства не 
тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.
Сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього 
середовища, до соціальних змін. 
Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві.
2.Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності?
Перш за все це джерело отримання різної інформації, необхідної для освітньої діяльності. По-друге, педагоги готують 
матеріали для занять з використанням комп'ютерної техніки, створюють презентації, також використовуємо інформаційні 
технології у проектній діяльності та ін.
3.Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ:
В Інституті педагогічної післядипломної освіти та у дошкільному навчальному закладі.
Анкетування педагогів ЦРД №1
Провівши анкетування 14 педагогів ЦРД, ми зафіксували наступні відповіді:
1.Як ви вважаєте, який у Вас рівень підготовки для використання ІКТ у навчально-виховному процесі ДНЗ?
Відповідь: високий (1) достатній (13) середній (0) низький (0)
2. Як ви вважаєте, чи могли б ви допомогти іншому менш обізнаному педагогу у освоєнні ІКТ компетентності? 
Відповідь: так (7) частково(7) ні (0)
3.Як ви можете допомогти менш обізнаному педагогу у освоєнні ІКТ компетентності? У чому проявлятиметься ваша допомога? 
Відповіді педагогів: -"проведення семінарів-практикумів", -"на практиці", - "допоможу, чим зможу", - "розказати, показати,
навчити" не дали відповіді (10)
4.На якому рівні ви володієте знаннями з інформатики за програмою вищого навчального закладу? 
Відповідь: на високому (0) на достатньому (6) на середньому (8) на низькому (0)
5.Як ви оцінюєте ваше вміння використовувати технічні засоби під час занять з дітьми? 
Відповідь: відмінно (1) добре (10) задовільно (3) незадовільно (0)
6.Як ви оцінюєте ваше володіння основними програмами і операціями роботи з комп’ютером (робота з прикладним програмним 
забезпеченням)? 
Відповідь: відмінно добре (9) задовільно (5) незадовільно (0)
7.Як ви оцінюєте Ваше володіння таким програмним забезпеченням як web браузер, програмами для комунікації та обміну даними? 
Відповідь: відмінно (4) добре (5) задовільно (5) незадовільно (0)
8. На якому рівні ви володієте технічною підготовкою і знанням ресурсів електронної мережі з метою отримання педагогічних знань, 
необхідних для вашого професійного зростання?
Відповідь: на високому (8) на достатньому (3) на середньому (3) на низькому (0)
9.Як ви вважаєте, Вам потрібне підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності і як часто? Ні (4) Так, зрідка (менше разу на рік) 
(4) Так, іноді (раз у півріччя) (2) Так, часто (раз у квартал і частіше) (3) Інше:
10.Як ви підвищуєте свою ІКТ компетентність?
Відповідь: Методичні об’єднання (2) Курси підвищення кваліфікації (2) Професійна література, методичні посібники (2) 
Ресурси Інтернет (4) Інше: Також були відповіді: Професійна література, методичні посібники та Ресурси Інтернет (3), 
Курси підвищення кваліфікації ТА Професійна література, методичні посібники (1)
11.Які електронні сервіси вам відомі (використовуються вами) для роботи з дітьми дошкільного віку? 
Ваша відповідь Відповіді педагогів: "Google" (1), "Facebook, Google, Power Point" (1), "Освітні веб ресурси, 
відкриті освітні ресурси" (1)
12.Чи володієте ви програмним забезпеченням Microsoft office? 
Відповідь: Так (7) Частково (4) Ні (2) та одна анкета без відповіді на дане запитання.
13.Які електронні сервіси (наприклад, корпоративна пошта, веб-сайт закладу, групи у соціальних мережах 
(наприклад Facebook, Vkontakte і т.п.), хмарні сервіси Google, Microsoft Office 365 тощо) використовується вами 
для співпраці з іншими педагогами? 
Відповідь "Facebook (2) "Vkontakte, групи Facebook" (2), "Корпоративна пошта, веб-сайти навчальних закладів" (1),
"Microsoft Office" (1) Не відповіли (7)
Отже, узагальнивши результати анкетування, можна побачити тенденцію, що педагоги ДНЗ мають достатній та середній 
рівні ІК-компетентності.
Анкета - визначення рівня ІТ-компетентності вихователів.
https://docs.google.com/forms/d/1Mm-AAAer7JhjYLZ1WcNwdlsoeF8Ag-4tzi9ZZnBOew4/edit 

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).
Апаратне забезпечення.
1.Комп'ютер-2шт
2.Ноутбук-2шт
3.Принтер-2шт
4.Телевізор-2шт
5.Проектор-1шт
6.Інтерактивна дошка-1шт
7.Музичний центр-1шт
8.Ламінатор-1шт
Програмне забезпечення
1.Операційна системи
2.Системи управління файлами
3.Системи програмування
4.Антивірусна програма
Інформаційне забезпечення.
1.Дистанційні курси -Прометеус
Навчально-наукове забезпечення
1.Microsoft office.
Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка.
Освітньо-інформаційне середовище в університеті забезпечужться на високому рівні ,починає від роботи системного адміністратора, 
до роботи викладачів. Основною метою впровадження інформаційної системи є підвищення якості освітніх послуг в університеті на 
базі створення електронного освітнього середовища та удосконалення системи управління ВНЗ. При цьому вирішувались такі завдання:
- розробка єдиної інформаційної бази підтримки навчальної, навчально - методичної й адміністративної діяльності університету;
- впровадження нових форм і методів управління навчальним процесом в університеті на основі сучасних інформаційних технологій;
- скорочення часу, необхідного для проходження інформації, що потрібна для ухвалення управлінських рішень;
- підвищення ефективності роботи викладачів та співробітників завдяки оперативному доступу до інформаційної бази університету;
- введення єдиних стандартів роботи з електронними документами, які враховують чинну нормативну базу і забезпечують захист, керованість
і доступність документів;
- створення системи стратегічного і оперативного планування, системи прогнозування розвитку університету.
1.Е-навчання Moodle. Це система, в якій знаходяться електронні курси для кожної академічної групи, з можливістю персоніфікації кожного
студента, чатами та форумами для ефективної співпраці, журналом оцінок, та іншим контентом. Е-навчання координується викладачем, з 
можливостями вносити зміни до курсів, та контролюється системними адміністраторами, що реєструють туди користувачів. У системі дистанційного 
навчання Moodle реалізується персоніфікація, адміністрування, гарантування безпеки доступу до інформації та ефективний моніторинг навчальної 
діяльності.
2.Е-бібліотека. Єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів дисертацій, монографій, 
підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях. Доступ майбутніх педагогів до бібліотеки дозволяє опрацьовувати дані закритих 
наукових баз (наприклад EPSKO) в межах університету.
3.Вікі-портал. На цій платформі описані важливі проекти Університету.
4.Інституційний репозиторій, який є засобом для накопичення та поширення інтелектуального здобутку науковців університету. Студент має 
можливість аналізувати різні наукові позиції, зіставляти їх, класифікувати, модифікувати.
5.База магістерських робіт автоматично здійснює перевірку їх на плагіат.
Завдання 2.
Сайт ЦРД №1 "Зірочка"
https://sites.google.com/view/dnz1-olevsk/
Завдання 3.
Семінар-практикум 
«Використання інформаційно – комунікаційних технологій в освітній роботі з дітьми в ДНЗ під час ознайомлення дітей з світом природи. 
Створюємо мультимедійні презентації»
Шановні педагоги! Сьогодні ми з вами навчимося створювати мультимедійні презентації, працювати з якими дитина матиме змогу самостійно, 
за мінімальної допомоги дорослого. Презентація – потужний, інтерактивний і зручний інструмент передавання інформації , який вихователь може 
перетворити як на спосіб розповісти історію, так і на інтерактивну дидактичну гру. Створення ефектної презентації – легке і цікаве заняття. 
За допомогою покрокового алгоритму, ви зможете вперше створити власну презентацію на гідному рівні, вразивши вихованців і колег. Однак, не 
слід забувати, що презентація – це лише інструмент. І лише її наповнення може зробити презентацію справді цінним навчальним матеріалом. 
Зверніть увагу! 
Перед оформленням презентації у програмі Power Point слід заздалегідь підготувати її тези (набраний в електронному вигляді текст), малюнки,
які ви плануєте додати до презентації. Новачкам також буде корисним спланувати свою презентацію послайдово спершу на папері. Спланували? 
Тепер ви готові до роботи з програмою. 
План семінару-практикуму 
І. Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес.
ІІ. Особливості використання мультимедійних технологій.
ІІІ. Триєдина дидактична мета заняття.
ІV. Вимоги до обладнання комп'ютерної групи в ДНЗ. 
Практична частина
1. Створюємо мультимедійну презентацію : крок за кроком (майстер-клас)    
1.1. Складання фотоальбому на відповідну тематику. 
1.2.Складання мультимедійних презентацій педагогічними працівниками по ознайомленню дошкільників з світом природи 
1.3. Перегляд розроблених вихователем-методистом інтерактивних дидактичних ігор по ознайомленню з природою.        
1.4. Створення інтерактивних дидактичних ігор педагогічними працівниками. 
І. Інтеграція інформаційнокомунікаційних технологій у освітній процес. 
Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес Застосування ІКТ у освітньому процесі відкриває широкі перспективи 
в роботі з дошкільниками. Актуальність цього напряму роботи з дітьми зумовлена пріоритетним завданням освіти, що полягає у забезпеченні 
подальшого становлення особистості дитини, розвитку її розумових здібностей , насамперед – у навчанні дітей творчо і самостійно мислити. 
Як відомо, кожен педагогічний колектив шукає нових шляхів поліпшення освітнього процесу та забезпечення його ефективності. Застосування
ІКТ в дошкільному закладі створює умови для: формування здатності орієнтуватися в інформаційних потоках навколишнього світу; опанування 
практичних засобів роботи з інформацією за допомогою сучасних технічних засобів, що сприятиме досягненню успіху в будь-якій діяльності в 
сучасному інформаційному суспільстві. З інтеграцією ІКТ в освітній процес з’являються можливості розширення його змістового наповнення. 
Навчальна інформація при цьому стає доступнішою для сприймання дошкільниками.  ІКТ дає змогу підвищити інтерактивність освітньої системи 
в дошкільних закладах, перейти від пояснювально – ілюстративного способу навчання до діяльнісного , за якого дитина стає активним суб’єктом,
а не пасивним об’єктом педагогічної дії. Тож навчання дітей дошкільного віку із застосуванням інтерактивних комплексів стає якіснішим, 
цікавішим і продуктивнішим, сприяє усвідомленому засвоєнню знань та формуванню мотивації до навчання, а головне – сприяє адаптації дітей 
до життя в інформаційному суспільстві. 
Інформаційно – комунікаційні технології – це узагальнене поняття, що описує різні пристрої, механізми, способи, алгоритми оброблення 
інформації. Найважливішим сучасним пристроєм ІКТ є комп’ютер, обладнаний відповідним програмним забезпеченням і засобами телекомунікацій 
разом з розміщеною на них інформацією. Один із напрямів ІКТ, що використовують у освітньому процесі в дошкільних закладах, - мультимедійні 
технології. Мультимедійні технології – це технології конвертування всіх видів інформації у цифровий формат, інтеграції інформації в один 
документ і відтворення його на комп’ютері. 
За даними ЮНЕСКО , коли людина слухає, вона запам’ятовує 15 % мовної інформації, коли дивиться – 25% видимої інформації, коли бачить і 
слухає –65% усієї інформації.  Отже, необхідність застосування в освітньому процесі дітей дошкільного віку мультимедійних ІКТ, які як 
аудіовізуальні засоби можуть впливати на різні органи чуття, - беззаперечна.  Необхідність застосування ІКТ в дошкільній освіті, насамперед 
для формування природознавчої компетентності дошкільників, також зумовлена складністю об’єктів вивчення (скажімо, певних явищ довкілля),
які неможливо продемонструвати лише вербальними засобами і за допомогою одиничного зображення. ІКТ дають змогу «вийти» за межі навчального 
середовища на занятті; зробити видимим те, що неможливо побачити неозброєним оком, імітувати будь-які ситуації і процеси в довкіллі.  
Мультимедійні технології є одним з найперспективніших і найпопулярніших напрямів інформатизації дошкільної освіти.  Вони мають на меті
створення продукту, який містить колекції зображень і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими візуальними ефектами. 
Мультимедійна презентація – набір кольорових слайдів , оформлених засобами інформаційних технологій та призначених для розкриття певної 
теми. 
Однією з найвдаліших форм підготовки і представлення навчального матеріалу для дітей дошкільного віку (особливо до занять з ознайомлення 
з навколишнім світом) науковці вважають створення презентацій. Мультимедійна презентація – це зручний і ефективний спосіб представлення 
інформації за допомогою комп’ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, звук і зображення, тобто ті чинники, які найдовше утримують 
увагу дитини. Одночасний вплив на два найважливіші органи сприймання – слух і зір – дає змогу досягти набагато більшого ефекту в 
освітньому процесі дошкільників.  Полегшення процесу сприймання і запам’ятовування інформації за допомогою яскравих образів – це основа
будь-якої сучасної презентації. Більше того, презентація дає педагогу змогу самостійно скомпонувати навчальний матеріал з огляду на 
особливості конкретної вікової групи і теми так, щоб домогтися максимального розвивального ефекту заняття, бесіди, спостереження тощо. 
ІІ. Особливості використання мультимедійних технологій. 
Алгоритм застосування мультимедійних презентацій у роботі з дітьми дошкільного віку 
1.Визначаємо тему, мету і тип заняття. 
2.Розробляємо орієнтовну структуру заняття та складаємо його конспект . 
3.Окреслюємо завдання й шляхи їх розв’язання відповідно до основної мети заняття. 
4.Продумуємо, на яких етапах заняття доцільним буде застосування мультимедійних технологій. 
5.Добираємо зі створеного банку мультимедійних засобів найефективніші; в разі їх нестачі користуємося електронною бібліотекою. 
6.Зважуємо доцільність застосування відібраних мультимедійних засобів в порівнянні з традиційними. 
7.Створюємо часову розгортку заняття, визначаючи тривалість демонстрації відібраного матеріалу. 
8.Продумуємо послідовність мультимедійної презентації на основі дібраного матеріалу. 
9.Оформлюємо мультимедійну презентацію , максимально застосовуючи можливості програми Power Point.  
10.Апробовуємо заняття. 
Діючи за цим алгоритмом Ви зможете успішно підготуватися до заняття!!! 
ІІІ. Триєдина дидактична мета заняття. 
ІV. Вимоги до створення навчального середовища для роботи дітей з комп'ютером в груповому приміщенні ДНЗ. 
Покроковий алгоритм створення мультимедійної презентації 
Крок 1   створюємо файл для презентації 
Крок 2   розробляємо структуру презентації 
Крок 3   наповнюємо презентацію необхідною інформацією 
Крок 4   налаштовуємо дизайн презентації 
Крок 5   оптимізуємо наповнення презентації відповідно до обраного дизайну 
Крок 6   додаємо ефекти (за необхідності) анімацію незвичайну появу слайдів на екрані звукову доріжку тощо.  
Крок 7   переглядаємо презентацію 
Крок 1   створюємо файл для презентації. Якщо на вашому комп’ютері встановлено пакет програм Microsoft Office із програмою 
Power Point включно, клацніть правою кнопкою миші на будьякому пустому місці папки, в якій ви збираєтеся створити презентацію, 
то оберіть функцію «Створити» або «Создать». Зі списку, що випаде, оберіть «Презентація Microsoft Power Point». Введіть назву 
вашої презентації, підтвердіть її кнопкою Enter ті відкривайте подвійним кліком, як будь-який інший документ. Тепер перед вами 
робоче середовище, в якому ви будете створювати презентацію.  
( ДОДАЄМО СЛАЙД. Щоб додати новий слайд, необхідно встановити курсор миші між піктограмою і заголовком слайду і натиснути Enter.
Перед поточним слайдом з’явиться новий слайд. 
Крок 2   розробляємо структуру презентації Оскільки вашу презентацію вже сплановано , ви знаєте приблизно, скільки слайдів вам
знадобиться та яких. У лівому кутку горизонтального меню обираємо команду «Створити слайд», або «Создать слайд».                                 
Змінюємо місце слайду. За потреби слайди можна міняти місцями. Для цього необхідно підвести курсор миші до піктограми слайду, після чого,
утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягнути слайд на нове місце. Під час переміщання горизонтальна лінія «підкаже», куди стане цей
слайд, коли ви відпустите кнопку миші.  
Ви можете обрати слайди таких типів:                     
-титульний слайд; 
-заголовок і об’єкт; 
-заголовок розділу; 
-два об’єкти порівняння; 
-лише заголовок; 
-порожній слайд; 
-об’єкт з підписом малюнок з підписом.   
Для легшого вибору на кожній мініатюрі слайду зображено орієнтовну схему. Один за одним додавайте слайди відповідно до вашої запланованої 
структури. Не хвилюйтеся, якщо одразу не зможете вибрати потрібний тип слайду, адже його завжди можна змінити. Те саме стосується 
кількості слайдів. За потреби завжди монадо дати чи видалити слайд. 
Крок 3   наповнюємо презентацію необхідною інформацією Програма Microsoft Power Point 2003,2007,2010,2013 пропонує користувачам чимало 
можливостей привабливо оформити презентацію. Однак оцінити влучність того чи іншого оформлення ви зможете лише після того,як побачите його 
застосованим до тексту та малюнків. Тож наберіться терпіння і спершу скопіюйте текст у відповідні слайди. Не варто перейматися розміром 
тексту чи його кольором зараз, оскільки при підборі тем оформлення ці два параметри змінюватимуться автоматично. Вставляти текст на слайди 
надзвичайно легко. Копіюйте заздалегідь набраний текст та вставляєте у відведені для цього поля. Після тексту можна додати й зображення, 
які ви підготували. Для того, щоб додати до презентації малюнок, оберіть вкладку «Вставка» на горизонтальному меню. Далі клацніть на кнопці 
«Малюнок» або «Рисунок» і виберіть на вашому комп’ютері необхідне зображення.                                                    
Малюнок, який ви розміщуєте на слайді, з’являється в рамці з восьми маркерів. Потягнувши за один з них угору, вниз чи вбік, можна змінювати
положення і форму малюнка. Додатково із зображенням можна працювати, використовуючи вкладку «Робота з малюнком», яка з’являється, коли ви,
натиснувши на зображення , зробили його активним. Використовуючи цю панель, можна модифікувати малюнок, наприклад, зробити йому його
чорно-білим, збільшити або зменшити контрастність, змінити розмір.     
Крок 4   налаштовуємо дизайн презентації Найприємніший момент для кожного початківця – це робота з палітрою тем оформлення, запропонованих 
програмою Microsoft Power Point 2003,2007, 2010,2013. Для цього заходимо у вкладку «Дизайн». 
Вона поділена на три великих блоки: 
-параметри сторінки; 
-теми; 
-фони.  
Нам насамперед цікавий блок «Теми». На палітрі кольорових мініатюр можливих тем знаходимо знак стрілки вниз та натискаємо на нього. Це 
дасть нам змогу побачити всі можливі теми. Зазвичай це набір із 40 тем. Обирайте тему за темою та спостерігайте, як змінюється вигляд 
ваших текстів на слайдах. Коли оптимальний варіант знайдено, просто клікніть по слайду. Тепер зверніть увагу на маленьке вертикальне меню,
розміщене поруч з палітрою тем. За допомогою цього ви так само можете налаштувати спеціальні ефекти, шрифти та кольорову палітру в межах
обраної теми. 
Крок 5   оптимізуємо наповнення презентації відповідно до обраного дизайну Завершуємо створення презентації оптимізацією розміщення 
та розмірів доданих елементів. Коли всі налаштування дизайну готові, можна змінювати розмір, форматування та розміщення тексту, зображень, 
підлаштовуючи все під обрану тему оформлення. На цьому кроці необхідно підтягнути весь текст, що виходить за межі слайдів, переконатися,
що зображення не перекривають текст та вписуються у загальний дизайн. Щоб видалити слайд, підведіть курсор миші до піктограми слайду 
і клацніть по ній один раз. Заголовок і текст слайду будуть виділені. Потім натисніть на клавішу Delete (Del). 
Крок 6   додаємо ефекти (за необхідності) анімацію, незвичайну появу слайдів на екрані, звукову доріжку тощо. Хочете зробити 
презентацію анімованою, налаштувати незвичайну появу слайдів на екрані, додати звукову доріжку? За певного рівня володіння програмою – 
це абсолютно реально. Зайдіть у вкладці «Вставка» й «Анімація» та ознайомтеся з додатковими можливостями програми Microsoft Power Point.
Крок 7   переглядаємо презентацію  Насамкінець перегляньте презентацію в режимі показу слайдів, щоб переконатися, що вона саме така,
якою ви її задумали. А потім збережіть презентацію на електронному носії для подальшого використання. 
Завдання 4
Проектування інформаційного освітнього середовища установи.
1.Забезпечення комунікації всіх учасників робочого процесу.
2.Наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів.
3.Використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір.
4.Наявність відібраної, безпечної та якісної інформації.
Модернізація ІТ інфраструктури.
1.Оновлення компютерів.
2.Швидкісний інтернет
3.Створення додаткового серверу для курсів електронного навчання.
Формування ІК- компетентності вихователів установи.
1.Проведення семінарів ,тренінгів щодо використання ІКТ.
2.Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ.
3.Проходження вихователями курсів з підвищення кваліфікації.
4.Участь в конкурсах, виставках.