Клок Наталія Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Клок Наталії Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Нормативні документи, що регламентують упровадження ІКТ у діяльність ДНЗ: - Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537^; - Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року № 926/2010; - Наказ МОН «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» від 2 грудня 2004 року № 903; - Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- комунікаційних технологій „Сто відсотків” на період до 2015 року» від 27 серпня 2010 року № 1822 - р.


Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Зі слів директора: Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:  формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне вирішення задач інформатизації освіти;  упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;  інформаційно-методичне забезпечення навчально- виховного процесу;  упровадження електронного документообігу. Використання ІКТ у навчально-виховному процесі Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці. Специфіка введення персонального комп'ютера у процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп'ютери спочатку використовуються в сім'ї, а тільки пізніше в дитячому садку та школі - в умовах колективного виховання. Комп'ютер же для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри. Зі слів заступника директора: Використання ІКТ в управлінській діяльності 1. Робота в міській освітній мережі ; 2. Розрахунок стажу роботи працівників; 3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України,Росії тощо; 4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків; 5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо) 6. Участь у форумах, чатах, конференціях; 7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет; 8. Створення портфоліо педагогічних працівників; 9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді. Зі слів вихователя-методиста: Використання ІКТ у методичній роботі 1. Оформлення ділової документації; 2.Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо); 3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. 4.Оформлення атестаційних матеріалів; 5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; 6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо); 7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури; 8. Оформлення стендів, інформаційних куточків; 9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах. 10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів. 11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами. Використання ІКТ у психологічній роботі 1. Оформлення ділової документації; 2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків; 3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера); 4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик; 5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм; 6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм; 7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах; 8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо. Інтенсивний розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій, загальна комп'ютеризація закладів освіти, швидке збільшення парку домашніх комп'ютерів, порівняно простий доступ у світову комп'ютерну мережу Інтернет робить дуже актуальним створення спеціалізованих сайтів для дітей. Портал садка доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, педагогічний колектив, про останнім події, що відбулися. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його матеріально-технічної бази. Окрім цього сайт ДНЗ або інших освітніх установ може стати для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру. На сторінках таких сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи зміцнення здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім'ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Телекомунікації дозволять батькам у реальному режимі часу відстежувати освітньо – виховний процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогом. Вирішення проблем формування професійної компетентності педагога в умовах інформатизації сучасної освіти потребує змін змісту наявної підготовки педагогічних кадрів та створення належних організаційно-педагогічних умов для впровадження сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій в освітньо-виховний процес. Саме тому вихователі – методисти повинні використовувати різні форми роботи з педагогами:  тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;  майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;  педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;  навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо. Адміністрація закладу може також організувати та провести в дошкільному закладі такі конкурси:  цифрових презентацій «Моя група»;  електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;  інформаційних буклетів для батьків;  електронних групових газет тощо. У результаті впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів ІКТ можна очікувати такі результати: 1. Підвищення ефективності процесу навчання. 2. Активізація пізнавальної діяльності дітей. 3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів. 4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків. 5. Створення єдиного інформаційного середовища. 6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій. 7. Забезпечення активної участі батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ. 8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців.


ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

https://docs.google.com/forms/d/1gw0HGoQNSPdfe-jpjj3Hz7HNmbNmwhMvZKItH3MjMD4/edit

Анкета для вихователів "Розвиток інформаційного освітнього середовища" Як ви ставитесь до ІОС ? *

Позитивно Негативно Мені байдуже Інше: Як ви гадаєте, чи достатньо розвинуте ІОС в ЗДО ?

Так Ні Не зовсім Інше: Як часто ваші вихованці займаються в класі інформатики ?

2 рази на тиждень не знаю Інше: Чи користуєтесь ви інтернетом ?

Так Ні Інше: Яким інтернетом користуєтесь ви ?

Безпровідним Провідним Мобільним Інше: Які соціальні мережі ви використовуєте ?

Фейсбук Інстаграм Твітер Інше: Чи хочете ви використовувати у своїй роботі мультимедійну дошку ?

Так Ні Інше: Чи хотіли б ви підвищити свою кваліфікацію з використання інформаційних технологій ?

Так Ні Пізніше Інше: Було опитано 17 вихователів. Всі показали досить високий рівень обізнаності та готовність дізнаватись та впроваджувати інформаційні технології.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


https://www.facebook.com/thefirstmontessorischoolinukraine/


http://www.uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=learn&search=&cat_id=2&show=learn&id=178Веб-сайт: www.montessori-school.com.ua№ з/п Назва обладнання     1 Моноблок Acer Aspire C22-720 2 ОС Microsoft Windows 10 3 Офісний пакет Microsoft Office Standard 2016 4 Антивірус Eset NOD32 (для 2-х ПК) 5 БФП Epson L565 6 Безпровідний роутер D-Link DSR-250N 7 Мультимедійный проектор ASUS E1Z 8 Інтерактивна дошка NEC 88" 9 Ноутбук ASUS R510VX 11 Моноблок Acer Aspire C22-720 12 ОС Microsoft Windows 10 13 Офісний пакет Microsoft Office Standard 2016 14 БФП Brother MFC-L2712DN 15 Мультимедійний проектор Forever MLP-100 16

Екран для проектора 68, 150х85 см (16:9)

17 Мультимедійний проектор Forever MLP-100 18

Екран для проектора 68, 150х85 см (16:9)

19 Мультимедійний проектор Forever MLP-100 20

Екран для проектора 68, 150х85 см (16:9)

Завдання 2 Завдання на вибір

https://calendar.google.com/calendar/b/1/r?tab=wc

Завдання 3 Семінар (тренінг) Був проведений семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті щодо можливостей онлайн навчання. Microsoft PowerPoint - потужний набір інструментів для створення презентацій. https://docs.google.com/presentation/d/1JIfz26bi_mmfjkApPIj6VCOL8iSXLU-5T00rICvxNvc/edit#slide=id.p

Алгоритм створення інформаційної групи Попередня робота: збір електронних адрес батьків вихованців; створення, користуючись послугами електронної пошти, інформаційної групи. Крок 1. Зайдіть на електронну пошту, наприклад, Gmail. Угорі з'явиться панель інструментів, на якій є активні вікна ^таіі, Календар, Документи, Фотознімки, Сайти, Пошук, Більше). Натисніть активне вікно Більше — на екрані з'явиться додаткове меню, виберіть у ньому Групи і продовжуйте налаштування групи. Крок 2. Щоб налаштувати групу, введіть назву своєї групи, наприклад, «Інформаційна група для батьків та педагогів». Крок 3. Введіть адресу електронної пошти для своєї групи. Крок4. Опишіть свою групу, наприклад, «Група для батьків та вихователів дошкільного закладу „Сонечко”». Крок 5. Із запропонованого списку оберіть рівень доступу для учасників групи, наприклад, Обмеження. Крок 6. Тепер необхідно підтвердити введену вами інформацію. Для цього введіть символи, що з'являться перед вами на екрані. Крок 7. Запросіть учасників групи електронною поштою - у зазначеному полі вкажіть електронні адреси всіх, кого б ви хотіли приєднати до спілкування: батьків, педагогів, інших учасників групи. Крок 8. Введіть текстове повідомлення для запрошення. Наприклад: «Запрошуємо Вас стати учасником інформаційної групи для батьків та педагогів нашого дитячого садочка. Приєднуйтесь, не пожалкуєте!». Крок 9. Натисніть вікно Запросити учасників. Крок 10. Завітайте до своєї групи. Після того як ви покроково закінчили роботу зі створення інформаційної групи, вибрали власника, керівника та приєднали всіх учасників групи, можете починати активно користуватися цим комунікативним ресурсом. Функціональність інформаційної групи. Створивши свою інформаційну групу, повідомляйте батькам про події, які відбуваються у дошкільному навчальному закладі. Готуючись до певного заходу, надішліть батькам необхідну інформацію, анкети, запрошення. Таке цільове спілкування дає змогу визначати питання, які найбільше хвилюють батьків і, відповідно, коригувати зміст заходу. Так, наприклад, готуючись до батьківських зборів, можна з'ясувати проблемні питання, провівши анкетування, яке допоможе оптимально спланувати захід, продумати інтерактивні форми роботи, залучити потрібних спеціалістів. Користуючись можливостями інформаційної групи, можна презентувати педагогічний персонал, надсилати звіти від вихователів, керівників гуртків та інших спеціалістів, проводити дискусії, спілкуватися з різних, іноді дуже складних і часом «незручних», питань. Дуже важливо, що звичка батьків, як більшості сучасних молодих людей, щоранку розпочинати свій день із перегляду електронної пошти, дає змогу завжди оперативно донести до них потрібну інформацію й оперативно отримати відповідь.

Завдання 4

Методичні рекомендації Підготувати методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи,

Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи Основні завдання для побудови ІОС: розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації (придбання комп‘ютерів, розробка програмного забезпечення;  створення корпоративної мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень);  створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального);  підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій;  створення єдиної корпоративної бази даних;  створення корпоративної пошти. Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути:  1. індивідуальні портфоліо керівника та вихователів;  2. віртуальний методичний кабінет;  3. е-бібліотека  4. сторінки логопеда, психолога, медичної сестри  5. е-меню  6. створення та зберігання документації  7. зв'язок батьки-вихователі-адміністрація  8. електронна черга у ДНЗ  Технологічна складова:  1. Система засобів, що забезпечує проведення робіт з усіма видами навчальної інформації, яка включає механізми її обробки, збереження, оперативного пошуку та тиражування.  2. Розгорнута система засобів масової інформації.  3. Система, що забезпечує введення в експлуатацію, сервісне обслуговування, ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів.  Інформація взята: http://ito.vspu.net/ENK/2015-2016/ikt_magistri/lections/lection_3.htm#2

модернізації ІТ інфраструктури.

Модернізації ІТ інфраструкту

1. Оновлення ноутбуків 2. Придбання:  кабелів HDMI  двох планшетних комп'ютерів impression  SMART Board  3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі  4. Оновлення програмного забезпечення 

формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Формування ІК- компетентності вихователів освітньої установи Формування ІК- компетентності вихователів можливе через такі заходи як:  1. тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя;  2. курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);  3. система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;  5. індивідуальні консультації за запитом;  6. система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;  7. система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;  9. наради – семінари, тренінги;  11. система дистанційного навчання.

Завдання 5

Презентація виконання Презентація результатів практики на Вікі-порталі.