Башинська Діана Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Башинської Діани Олександрівни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: ЦРД «Пролісок» (Київська обл., смт. Макарів, вул. Проектна, 5) дреса ЦРД "Пролісок"

Київська область,

Макарівський район,

смт Макарів, вул. Проектна, 5

Телефон: (045 78) 5-15-33

Завідуюча - Мазепа Тетьяна Петрівна
Наш Макарівський ясла -садок розпочав свою роботу в 1993 році .У 2006 році відбулася реорганізація ДНЗ «Проліска», внаслідок якої наш дитячий садок отримав назву Макарівський дошкільний навчальний заклад центр розвитку дитини "Пролісок" .
У лютому 2009 року завідувачкою ЦРД «Пролісок» стала Мазепа Тетяна Петрівна

На сьогодні дошкільний навчальний заклад центр розвитку дитини «Пролісок» - це сучасний заклад, в якому працює 9 вікових груп,а саме :

 • перша молодша гупа (2-3 роки) -1
 • друга молоша група - 2
 • середня група -2
 • старша група - 2

В ЦРД сворено багато гуртків ,які сприяють всебічному розвитку дитини . Це такі гуртки як :

 • "Скрапбукінг" "
 • нетрадиційні методи малювання"
 • гурток комп"ютерної грамотності "
 • гурток англійської мови"

ЦРД "Пролісок" є для дітей, батьків та педагогів будинком радості, творчості, пошуку, натхнення. Тут займаються вихованням дітей, всебічним розвитком, зміцненням та збереженням здоров'я дітей

ЗАВДАННЯ 1

Аналіз освітньої політики з питать впровадження ІТК

Інформатизація є одним із головних напрямів сучасної науково- технічної революції, на якому ґрунтується перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного. Це процес перебудови життя суспільства на основі використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих видах діяльності .
Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі практичного психолога, учителя-логопеда, сестри медичної старшої. Основні педагогічні цілі використання ІКТ в роботі з дошкільнятами:

 • - розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльності;
 • - розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення;
 • - розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності;
 • - розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних проектів;
 • - формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях;

Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного дошкільного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку .


Комп’ютерні програми повинні враховувати вікові особливості дітей. Навчальні програми повинні зберігати елементи гри. Діагностуючі комп’ютерні програми краще використовувати у старшій групі. Для дітей молодшого дошкільного віку комп’ютерні програми мають бути розвивального змісту, побудовані за сюжетом казки. Завдання ускладнюються, але зберігається врахування вікових особливостей до кінця гри.

Ефективним є використання мультимедійного супроводу в:
 • корекційній роботі з дітьми (на заняттях, під час проведення свят та розваг,режимних моментів);
 • методичному забезпеченні (створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять);
 • у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей, оформлення стендів)
Аналіз теоретико-методологічних засад формування у

дошкільників навичок роботи з ІКТ дозволив виявити педагогічні умови, врахування яких у навчальному процесі відкриває додаткові можливості підвищення рівня пізнавальної активності. До таких умов належать: організація роботи на персональному комп'ютері відповідно до вікових особливостей і можливостей дітей дошкільного віку; здійснення управління процесом пізнавально-ігрової діяльності вихователем, який має необхідну підготовку щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в своїй професійній діяльності, володіє певними знаннями, вміннями й навичками предметної галузі «Інформатика», знає особливості впровадження програмних засобів навчального призначення в ДНЗ; використання інтегрованих завдань міжпредметного змісту; поєднання репродуктивної і продуктивної діяльності з поступовим зростанням частки самостійної і творчої роботи; раціональне використання інформаційно-комунікаційних технологій та спеціальних програмних засобів у системі дошкільної освіти. Дотримання в навчально-виховному процесі ДНЗ сукупності вказаних умов буде сприяти більш ефективному формуванню у дошкільників навичок роботи з ІКТ та підвищенню рівня пізнавальної активності ніж при традиційній навчально-ігровій діяльності. Використання комп'ютера у ДНЗ слід розглядати як потужний дидактичний засіб, який залучає дітей до активної праці, підвищує їхній інтерес до навчання, сприяє кращому засвоєнню матеріалу і підвищує ефективність учіння.

Аналіз ІТ-компетентності педагога


Враховуючи високий навчальний потенціал сучасних ІТ технологій та шалені темпи їх розвитку, що обумовлені безперервною розробкою і вдосконаленням апаратних та програмних засобів, потрібно забезпечити безперервне, масове і випереджувальне формування та розвиток ІТ-компетентності педагогів, формувати у кожного вчителя потребу і готовність до постійної самоосвіти у сфері ІКТ. ІТ-компетентність вчителя визначаємо як системну якість особистості, що характеризується єдністю професійних знань, умінь та навичок у галузі інформаційних технологій, ціннісних настанов та особистісного ставлення до них. Має багаторівневу та багатокомпонентну структуру і розвивається протягом усього професійного буття педагога .

Одним із визначальних чинників неперервного розвитку ІТ-компетентності педагога є опора на інформаційно-освітнє середовище. Інформаційно-освітнє

середовище будемо розглядати як інформаційну систему, яка об’єднує програмні й технічні засоби, організаційне, методичне та програмне забезпечення, навчальні, методичні й інформаційні ресурси, призначені для підвищення ефективності і доступності освітнього процесу .

Величезну роль відіграє взаємовплив інформаційного освітнього середовища та

ІТ-компетентності педагогів. З одного боку, розвиток ІОС, забезпечення системної інтеграції ІКТ в педагогічну систему неможливо без готовності педагогів організовувати свою професійно-педагогічну діяльність з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, з іншого боку, сформований інформаційно-освітній простір ставить вчителя перед необхідністю адаптації до нього. За допомогою ІОС можна забезпечити: залучення педагога до програмно- цільових заходів, спрямованих на зростання його активності щодо використання сучасних ІКТ у професійній діяльності, рівень його зацікавленості в цій роботі; популяризацію впровадження ІКТ, системність цього процесу; формування системи безперервної освіти педагогів у навчальному закладі, районі, регіоні в цілому; оновлення педагогічної системи педагогів; формування й розвиток педагогами власних локальних середовищ у регіональному освітньому просторі.

Це дає значні можливості для розвитку ІТ-компетентності вчителів, а саме:
 • отримання оперативної інформації щодо можливості продовжити навчання (про семінари, тренінги, курси тощо);
 • використання загальнодоступних мережних сервісів і технологій для обміну інформацією;
 • використання Інтернет як освітнього ресурсу;
 • використання мережних технологій для організації освітнього процесу;
 • формування особистого інформаційного простору вчителя;
 • використання ІОС як засобу розвитку вчителя;
 • проходження навчання на дистанційних курсах та тренінгах;
 • отримання консультацій по широкому колу питань освітньої діяльності,пов’язаною з використанням ІКТ в педагогічній діяльності;
 • обмін досвідом і напрацюваннями, участь у різноманітних мережевих співтовариствах педагогів, дискусіях із залученням інтерактивних сервісів Інтернет-ресурсів регіону;
 • доступ до методичних та навчальних ресурсів, розміщених в регіональному ОІП тощо.
ІТ-інфраструктура ЦРД"Пролісок"

5 персональні комп'ютери ;
2 ксерокси (кольоровий та чорно-білий ) ;
1 принтер ;
3 ноутбуки;
2 Wi-Fi роутери ;
2 музичні центри ;
2 LED телевізори :

ЗАВДАННЯ 2


https://calendar.google.com/calendar/render#main_7
http://crd-prolisok.at.ua

ЗАВДАННЯ 3


Семінар на тему "Онлайн навчання"проведений для вихователів ЦРД "Пролісок"
ОНлайн навчання — сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів). Застосовується під час підготовки як у ВНЗ, так і в Бізнес-школах. Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології.

Спочатку дистанційне навч
 • Елемент маркованого списку

ання здійснювалось у формі письмового спілкування, тобто розв'язані завдання надсилались поштою.На сучасному етапі дистанційне навчання здійснюється, зокрема, за допомогою інтернету та інших засобів.

Одним з перших великих центрів дистанційного навчання, що поширював свої матеріали через мережу інтернет стала Хан-Академія. ЇЇ автор Салман Хан почав викладати у вільний доступ в мережі власні відео-уроки, що створював для своєї кузени. Згодом, коли уроки отримали неабияку популярність і мільйони переглядів в мережі YouTube Хан створив окремий навчальний центр.

У 1998 році Центр дистанційної освіти «Ейдос» заснував Андрій Вікторович Хуторськой, який дистанційною освітою займається з 1989 року.

В Україні є декілька прикладів великих навчальних центрів з дистанційною формою навчання, що спеціалізуються на підготовці учнів до ЗНО[2] та університетських курсах. Одним з найбільших є Prometheus — проект масових відкритих онлайн-курсів.
На данному семінарі було проведенно

 1. вивчення перспективного досвіду застосування ІТ технологій в роботі ЦРД;
 2. підвищення комп'ютерної грамотності педагогів
 3. розроблення системи використання комп'ютерних ігор, презентацій мультииедійних фільмів .

ЗАВДАННЯ 4

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища

 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • створити електронну бібліотеку для вихователів та батьків ;
 • розширити взаємодію з іншими навчальними закладами - налагодити соціальне партнерство ;
 • створити загальнодоступний документообіг ;
 • відповідально ставитися до наповнення сайту та слідкувати за актуальністю наповнення ;
 • створити Viber - групу та блог для батьків :

Модернізація ІТ інфраструктури

 • придбати смарт -дошки та проектори для музичної зали та кабінету англійської мови ;
 • створити умови для інформаційного саморозвитку педагогічного складу ЦРД ;
 • створити умови для активного використання іноваційних технологій у навчальному процесі ;
 • обладнання кожної групи ноутбуком чи LED - телевізором ;
 • надати доступ до мережі WI -FI кожному педагогу :

Формування ІТ компетентності співробітників та вихователів ЦРД

 • проведення анкетувань ,тестувань ,консультацій , круглих столів ,семінарів ,вебінврів для працівників ЦРД ;
 • систематичне відвідівання педагогами курсів підвищення кваліфікації (за напрямом формування ІТ копетентності)
 • впровадження в педагогічний процес онлайн навчання ;
 • проведення занять для педагогічного складу щодо підвищення володіння навиками роботи на ПК ;